Kallelse

Kallelse till Föreningsråd i Varbergs Näringslivsförening

tisdag 26 november 2019, kl 18.30 Societetshuset,
Ingång norra gaveln, nedre entrén

Kallade är utsedda representanter i Föreningsrådet. 

I samband med mötet är även medlemsföretagen inbjudna för att lyssna till förslagen och delta i samtalen, men endast föreningsrådets ledamöter är med och fattar besluten.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnade
 2. Val av ordförande och sekreterare vid Föreningsråd; 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
 4. Val av två (2) justeringspersoner tillika rösträknare; 
 5. Fråga om Föreningsråd har blivit utlyst i behörig ordning; 
 6. Fastställande av dagordning; 
 7. Föredragning av styrelsens tre alternativa förslag till föreningens verksamhet, budget och avgifter för 2020. Tre olika förslag till föreningens framtida verksamhet finns. Dessa är i korthet beskrivna i bifogade dokument. Alternativen, samt budget, kommer att presenteras mer utförligt vid mötet.
 8. Beslut om
  • a) att godkänna föreslå verksamhetsalternativ till årsmötet. 
   b) att föreslå årsmötet att anta till alternativet anpassad budget
   c) att fastställa till alternativet anpassade avgifter
 9. Mötet avslutas

Meddela ert deltagande till info@vbgnf.se.

Välkomna!

26 november

18:30

Socitetshuset

Kostnad: 0kr/person

Logga in